Pieni_yksittainen_kuva_Suvi_2.bmp

Hei!
Olen valmistunut toimintaterapeutiksi v.2006 Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta (nyk. Metropolia). Toiselta koulutukseltani olen lähihoitaja, valm. 1998.

Ennen ryhtymistä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi olen työskennellyt lasten- ja nuorten toimintaterapeuttina:
- Kuulonhuoltoliitossa Kuulo- monivammaisten lasten ja nuorten kuntoutuskodissa
- yksityisellä sektorilla lasten ja nuorten kuntouttavana avoterapeuttina
sekä aikuis asiakkaiden toimintaterapeuttina Helsingin Kaupungilla akuuttisairaala osastolla ja Autismisäätiöllä autismin kirjon henkilöiden tukiasumisyksikössä.
Minulle on kertynyt myös työkokemusta päiväkodissa työskentelystä lasten ja perheiden kanssa.

Lisäkoulutukset ja kurssit:
- GAS- menetelmän perusteet
- Läheisen ohjaus terapiatyössä
- Itsesäätelytaidot ja oppiminen- kehitys, haasteet ja tukeminen
- Ralla- leikki- ja kaveritaitojen havainnointi
- Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa (LOOK- hanke)
- SeMoCo, Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen
- Hahmottamisen kuntoutus- tunnistamisesta tukeen
- Toiminnallinen näkö- haasteita ja mahdollisuuksia
- Motorisen oppimisen vaikeudet
- Perustietoa Faskiasta ja sen merkityksestä ihmisen toimintakyvylle
- Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi
- Autismi/ Neuropsykiatrian lääkehoito
- Nyyti Elämäntaitokurssi- ohjaaja
- Aistit toimijuuden takana
- Autismisäätiö: Asiakkaan osallisuuden toteutumisen mahdollisuudet, Sosiaaliset taidot vaiko sosiaalinen toimintakyky?, Autismin kirjon asiakkaan hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen, Perustietoa neurokognitiivisista erityispiirteistä ja autistisesta ajattelusta
- Neuropsykiatria
- M-Fun
- Huoli puheeksi
- SPR:n ensiapukurssi
- Erityispedagogiikan perusopinnot
- Suujumppa (1pv)
- Vuorovaikutusleikki/ Theraplay (2pv)
- Viitotun puheen opiskelu
- Kuulovammaisten lasten päiväkotihenkilöstön kurssi

Kielitaito:
- suomi
- englanti
- lisäksi puhetta korvaavat kommunikaatiomenetelmät (mm. viittomat, kuvat, nopean piirtämisen menetelmä)