* Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.

* Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia selvitä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia rohkaisee ihmistä omaan toimintaan. Se kehittää ja hyödyntää niitä valmiuksia, joita ihmisellä on.

* Toimintaterapiaa tarvitaan rakentamaan siltaa toimivaan arkeen. Toimintaterapeutti voi auttaa uuden elämän alkuun sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. Ihminen oppii selviämään elämän haasteista rajoittuneen toimintakykynsä kanssa niin hyvin kuin mahdollista.

* Toimintaterapia tapahtuu yksilöllisesti tai ryhmässä. Terapiassa harjoitellaan ja kehitetään fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintoja ja valmiuksia. Jonkun täytyy ehkä harjoitella hienomotoriikkaa ja tasapainoa, toisen yhteistyökykyä, keskittymistä ja stressinsietoa, kolmannen taas itseluottamusta ja aloitekykyä. Harjoitusta tarvitaan usein monilla alueilla.

* Lapsi, jolla on kehitystä rajoittava vamma tai sairaus, tarvitsee paljon tukea ja yrittämisen mahdollisuuksia. Myös ihmisen, joka menettää yllättäen jonkun keskeisen taidon, täytyy ikään kuin aloittaa alusta.

* Toimintaterapeutin tärkeä tehtävä on vaikuttaa asiakkaan itsetuntoon rohkaisemalla ja ehdottamalla toimintoja, joita yksilö voi tehdä toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Toisinaan kyse on nimenomaan taidosta motivoida, kannustaa ja houkutella asiakasta kokeilemaan uutta toimintatapaa.

* Toimintaterapeutin työ on myös tiedon jakamista ja konsultointia. Toimintaterapeutti ohjaa ja tukee omaisia sekä tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

(Teksti lainattu Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n julkaisusta "Tämä sinun tulee tietää toimintaterapiasta. Rikkinäisestä toimivaksi".

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/